دبیر هیات امنا و رئیس دبیرخانه هیات امنای استان درخشش جواد سلیمانی را تبریک گفتند

دبیر هیات امنا و رئیس دبیرخانه هیات امنای استان درخشش جواد سلیمانی را تبریک گفتند

دکتر سید حسن هاشمی دبیر هیات امنا ورئیس دانشگاه آزاد اسلامی خراسان جنوبی در پی