گروه معماري
نام و نام خانوادگي : حسنيه هروي
سمت : مدير گروه معماري
مدرك تحصيلي : فوق ليسانس معماري (دانشجوی دکترا)
زمينه هاي تخصصي :
پست الكترونيكي :
تلفن تماس : 61 - 32۴۴۹۱۵۲ داخلي ۳۵۷برنامه حضور مدير گروه شنبه يكشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه
12 - 11 13 - 11 13 - 11 13 - 11 13 - 11 13 - 11

گروه معماري شامل رشته - گرايشهاي:

(كارداني) معماري

(كارشناسي پيوسته) معماري

(كارشناسي ناپيوسته) علمي - كاربردي معماري

(كارشناسي ناپيوسته) مهندسي تكنولوژي معماري

اوقات شرعي به افق بيرجند

چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

۳ ربیع الثانی ۱۴۴۰ قمري

۱۲ دسامبر ۲۰۱۸ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۵۹
طلوع آفتاب ۰۶ : ۲۶
اذان ظهر ۱۱ : ۲۷
غروب آفتاب ۱۶ : ۲۷
اذان مغرب ۱۶ : ۴۷
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۴۴
انتخاب شهر