كميته انضباطي

خلاصه آیین نامه انضباطی دانشجویی

با توجه به اهمیت سلامت معنوی و ظاهری فضاهای علمی،آموزشی و پژوهشی کشور، کمیته های انضباطی در راستای پاسداری از جایگاه رفیع دانشگاه و کمک به سالم نگهداشتن محیطهای آموزشی و پژوهشی و تامین حقوق عمومی دانشگاهیان تشکیل میشوند .این کمیته ها ،وظیفه رسیدگی به تخلفات دانشجویی را به گونه ای که این آیین نامه تعیین می کند، به عهده می گیرند.

مراجع رسیدگی

الف. کمیته انضباطی بدوی

ب.کمیته انضباطی تجدید نظر

ج. کمیته انضباطی مرکزی

تنبيهات

۱ - احضار و اخطار شفاهی

۲ - تذکر کتبی بدون درج در پرونده دانشجو

۳ - توبیخ کتبی بدون درج در پرونده دانشجو

۴ - تذکر کتبی و درج در پرونده دانشجو

۵ - توبیخ کتبی و درج در پرونده دانشجو

۶ - حذف درس مربوط به تخلف

۷ - دادن نمره ۲۵ صدم در درس یا امتحان مربوط به تقلب

۸ - محرومیت از تسهیلات رفاهی دانشگاه از قبیل وام، خوابگاه و غیره از یک ماه تا طول مدت باقیمانده از تحصیل

۹ - دریافت خسارت از دانشجو در مواردی که تخلف منجر به ایجاد ضرر و زیان شده باشد.

۱۰ - دانشجويان موظف به حفظ بهداشت و نظافت اتاق مسکوني و اماکن عمومي خوابگاه هستند.

۱۱ - منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال بدون احتساب سنوات.

۱۲ - منع موقت از تحصیل به مدت یک نیمسال با احتساب سنوات

۱۳ - منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال بدون احتساب سنوات

۱۴ - منع موقت از تحصیل به مدت دو نیمسال با احتساب سنوات

۱۵ - تغییر محل تحصیل دانشجو در واحدهای منطقه

۱۶ - تغییر محل تحصیل دانشجو (در صورت لزوم همراه با تغییر رشته تحصیلی)

۱۷ - منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال بدون احتساب سنوات

۱۸ - منع موقت از تحصیل به مدت سه نیمسال با احتساب سنوات

۱۹ - منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال بدون احتساب سنوات

۲۰ - منع موقت از تحصیل به مدت چهار نیمسال با احتساب سنوات

۲۱ - تقلیل مقطع تحصیلی درصورت داشتن شرایط لازم

۲۲ - اخراج دانشجو از دانشگاه با حفظ حق شرکت مجدد در آزمون ورودی برای واحدهای دیگر

۲۳ - اخراج و محرومیت از تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی از ۱ تا ۵ سال

۲۴ - اخراج و محرومیت از تحصیل در کلیه دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی از ۱ تا ۵ سال تخلفات

تفکیک تخلفات

الف - جرایم عمومی و قضایی

ب - تخلفات آموزشی واداری

ج- تخلفات سیاسی و امنیتی

د - تخلفات اخلاقی

الف. جرایم عمومی و قضایی

۱- الف - تهدید یا ارعاب یا سلب امنیت.

۲ - الف - اخاذی یا تطمیع برای ارتکاب جرایم یا تخلفات مندرج دراین آیین نامه

۳ - الف - توهین یا فحاشی یا هتک حرمت .

۴ - الف - افتراء یا نشر اکاذیب

۵ - الف - ضرب و جرح

۶ - الف - جعل

۷ - الف - سرقت

۸ - الف - قتل

ب - تخلفات آموزشی واداری

۱ - ب - تقلب

۲ - ب - تقلب درامتحان پایان ترم

۳ - ب - تقلب درامتحان میان ترم

۴ - ب - خارج نمودن پاسخنامه از جلسه امتحان ،امحاورقه و پاره کردن

۵ - ب - تقلب به صورت جایگزینی

۶ - ب - ارتکاب هر فعلی که موجب اخلال یا وقفه یا مزاحمت دراجرای برنامه های دانشگاه یا خوابگاه شود.

۷ - ب - ایراد خسارت به اموال عمومی یا خصوصی و یا خیانت در امانت

ج- تخلفات سیاسی و امنیتی

۱ - ج - دادن اطلاعات خلاف واقع یا کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود یا گروهک های محارب یا مفسد یا افراد وابسته به آنها

۲ - ج - عضویت در گروهک های محارب یا مفسد یا ملحد یا هواداری و انجام دادن هر عملی به نفع آنها

۳ - ج - فعالیت و تبلیغ به نفع گروهک ها و مکاتب الحادی غیر قانونی

۴ - ج - توهین به شعائر اسلامی یا ملی وارتکاب اعمالی برضد نظام جمهوری اسلامی ( مانند فحاشی واستعمال الفاظ رکیک به طور شفاهی یا کتبی از طریق شعارنویسی ،پخش اعلامیه و . . . )

۵ - ج - ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه

د - تخلفات اخلاقی

۱- د - استعمال مواد مخدر،اعتیاد آور یا روان گردان یا شرب خمر یا قمار یا مداخله در خرید و فروش و توزیع این گونه موارد

۲ - د - به کارگیری، خرید و فروش یا تکثیر و توزیع نوارهای ویدئویی یا صوتی یا لوح های رایانه ای مبتذل و مستهجن

۳ - د - عدم رعایت پوشش اسلامی و استفاده از پوشش غیر متعارف یا آرایش مبتذل.

۴ - د - بکارگیری ، توزیع یا تکثیر کتب ، مجلات ، عکس های مستهجن و یا آلات لهو و لعب

۵ - د - عدم رعایت شئون دانشجویی

۶ - د - داشتن رابطه نامشروع

۷ - د - تشکیل یا شرکت در جلسات نامشروع

۸ - د - انجام عمل منافی عفت

نحوه اعتراض دانشجو به آرای صادره و تخفیف یا تشدید احکام

۱ - دانشجو از زمان دریافت رای کمیته انضباطی، به مدت ۱۵ روز اداری فرصت دارد نسبت به حکم صادره در کمیته بدوی اعتراض کند.

۲- دانشجو درخواست تجدید نظر خود را به طور کتبی به دبیر کمیته انضباطی واحد تحویل داده و مراحل پیگیری درخواست وی در واحد دانشگاهی انجام می شود و دانشجویان از مراجعه برای پیگیری پرونده انضباطی خود به سازمان مرکزی خوداری نمابند . در صورت نیاز حضور دانشجو در سازمان مرکزی، کمیته تجدید نظر و مرکزی هماهنگی لازم را با واحد دانشگاهی به عمل خواهد آورد .

۳ - در صورتی که دانشجو از رؤیت حکم اولیه استنکاف نماید یا در مهلت مقرر نسبت به حکم اولیه اعتراض نکند، حکم اولیه عینا قطعی محسوب می شود .

۴ - تمرد دانشجو از پذیرش واجرای حکم و دستوراتی که کمیته انضباطی صادر می کند یا تکرار تخلف، خود تخلف محسوب شده و پس از رسیدگی در کمیته بدوی می تواند موجب اعمال مجدد تنبیه و یا یک تا دو درجه تشدید تنبیه بر اساس ترتیب تنبیهات مندرج در مفاد آیین نامه شود .

۵ - واحد می تواند در صورت عدم حضور دانشجو برای تفهیم یا استنکاف از دریافت رای کمیته انضبااطی، کلیه عملیات آموزشی وی اعم از ثبت و فراغت از تحصیل و مانند آن را تا حضور وی و تکمیل مراحل رسیدگی متوقف کند.

۶ - به تخلفات دانشجویان مهمان و انتقالی، کمیته انضباطی دانشجویی بدوی واحد دانشگاهی که تخلف در زمان تحصیل دانشجو در آنجا صورت گرفته است رسیدگی خواهد کرد و چنانچه در موقع اجرای حکم، دانشجو در آن واحد نباشد کمیته انضباطی دانشجویی واحدی که محل تحصیل دانشجو است مکلف به اجرای حکم صادره خواهد شد.

۷ - رسیدگی به درخواست انصراف، میهمانی یا انتقالی آن دسته از دانشجویان که پرونده تخلفشان در کمیته های انضباطی در دست رسیدگی است یا اجرای احکام انضباطی صادر شده در خصوص آنان به انجام نرسیده است ، منوط به موافقت واعلام نظر قطعی آن کمیته هاست .

مواردی از تخلفات آموزشی

۱ - تقلب در امتحان

استفاده غیر مجاز از کتاب و جزوه و . . . در جلسه امتحان در جهت پاسخگویی به سوالات یا هر عملی که منجر به تغییر نمره دانشجو از منبعی غیر از دانسته های خود دانشجو شود با تایید استاد تقلب محسوب شده و نمره ۲۵ / ۰ برای در س مربوطه درج خواهد شد .

۲ - چنانچه تقلب دانشجویی برای اعضای کمیته انضباطی محرز شد طبق بند فوق با وی رفتار خواهد شد و در هر شرایطی جای هیچ گونه مساعدتی از قبیل حذف یا تغییر نمره وجود نخواهد داشت .

۳ - خارج نمودن پاسخنامه از جلسه امتحان، امحای ورقه و پاره کردن آن و فرستادن دیگری به جای خود به جلسه امتحان از مصادیق دیگر تقلب محسوب شده و علاوه بر درج نمره ۲۵ / ۰ در درس مربوطه، تنبیهات دیگری نیز برای دانشجوی متخلف طبق مفاد آیین نامه به اجرا در خواهد آمد.

تخلف در امتحان : نقض مقررات جلسه امتحان بدون ارتکاب فعل یا وجود قرائن دیگر که عامل معنوی در تقلب را محرز کند و هر آنچه که موجب افزایش دانسته های دانشجو نشود، که اهم مصادیق آن عبارتند از:

همراه داشتن کتاب ، جزوه، برگه یادداشت ، موبایل، ام پی تری پلیر، ماشین حساب (مگر با مجوز استاد) و . . . .

نوشتن اسم غیر واقعی روی برگه امتحانی

 ترک جلسه امتحان پس از رؤیت سؤالات و قبل از امضای لیست حضور و غیاب

 فراهم نمودن شرایط برای استفاده سایر دانشجویان از پاسخنامه خود یا کمک به دیگران برای پاسخگویی به سؤالات

که با متخلف برحسب شدت و ضعف تخلف طبق آیین نامه رفتار خواهد شد. در صورت تصحیح رفتار، عدم تکرار تخلف، کمیته انضباطی دانشجویی بنا به تشخیص خود می تواند اجرای تمام یا بخشی از حکم را به حالت تعلیق درآورد.

دعاي روز چهارم ماه مبارك رمضان

اَللّهُمَّ قَوِّنى فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمْرِكَ وَاَذِقْنى فيهِ حَلاوَةَ ذِكْرِكَ وَاَوْزِعْنى فيهِ لاِدآءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ وَاحْفَظْنى فيهِ بِحِفْظِكَ وَسَِتْرِكَ يا اَبْصَرَ النّاظِرينَ

خدايا نيرو ده مرا در اين ماه براى برپا داشتن فرمان و دستورت و بچشان به من شيرينى ذكرت و به من ياد ده در اين ماه طرز بجا آوردن سپاسگزارى خود را به بزرگواريت و نگاهم دار در آن به نگهدارى و محافظت خود اى بيناترين بينايان .

اوقات شرعي به افق بيرجند

شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

۵ رمضان ۱۴۴۲ قمري

۱۷ آوريل ۲۰۲۱ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۳۶
طلوع آفتاب ۰۶ : ۰۱
اذان ظهر ۱۲ : ۳۳
غروب آفتاب ۱۹ : ۰۵
اذان مغرب ۱۹ : ۲۳
نيمه شب شرعي ۲۳ : ۵۰
انتخاب شهر