تقويم فعاليت خوابگاههاي دانشجويي
شهريور 1397
تعطيلي خوابگاههاي دانشجويي
ساعت 23 روز پنج شنبه 7 تيرماه
شهريور 1397
بازگشايي خوابگاههاي دانشجويي
ساعت 15 روز جمعه 23 شهريور ماه
اسفند 1397
تعطيلي خوابگاههاي دانشجويي
ساعت 15 روز يكشنبه 26 اسفندماه
فروردين ماه 1398
بازگشايي خوابگاههاي دانشجويي
ساعت 15 روز جمعه 16 فروردين ماه
تيرماه 1398
تعطيلي خوابگاههاي دانشجويي
بعدا اعلام خواهد شد

معاونت دانشجويي و فرهنگي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بيرجند

اوقات شرعي به افق بيرجند

چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷

۳ ربیع الثانی ۱۴۴۰ قمري

۱۲ دسامبر ۲۰۱۸ ميلادي

اذان صبح ۰۴ : ۵۹
طلوع آفتاب ۰۶ : ۲۶
اذان ظهر ۱۱ : ۲۷
غروب آفتاب ۱۶ : ۲۷
اذان مغرب ۱۶ : ۴۷
نيمه شب شرعي ۲۲ : ۴۴
انتخاب شهر