گروه كارشناسي ارشد حسابداري
نام و نام خانوادگي : احمدی احمد
سمت : مديرگروه كارشناسي ارشد حسابداری
مدرك تحصيلي : فوق ليسانس حسابداری (دانشجوی دکترا)
زمينه هاي تخصصي :  
پست الكترونيكي : a.ahmadi@iaubir.ac.ir
تلفن تماس :


گروه حسابداري شامل رشته - گرايشهاي:

(كارشناسي ارشد ناپيوسته) حسابداري

اوقات شرعي به افق بيرجند

اذان صبح
طلوع آفتاب
اذان ظهر
غروب آفتاب
اذان مغرب
نيمه شب شرعي
انتخاب شهر